Beleidsplan SCARF

Bestuur 

Op 12 mei 2021 werd SCARF opgericht door Henk Kapitein, Jelle Kapitein, Grietje Vlot, Arie Korf en Klaas Post. Tijdens deze bijeenkomst is door deze mensen het bestuur gevormd voor een op te richten Stichting Scarf: Stichting Conservering Archeologische vondsten Flevoland. 

  • Voorzitter: Henk Kapitein: voorzitten, aanzetten coördineren van diverse activiteiten. 
  • Secretaris Grietje Vlot: agenderen, notuleren en beheer website. 
  • Penningmeester: Arie Korf: beheren van de financiën en archiveren van bruiklenen en vondsten. 
  • Klaas Post: adviseur van de stichting, geen lid van het bestuur. 
  • Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 
Doel 

Scarf volgt en monitort reguliere graaf- en bouwwerkzaamheden die binnen een omgevingsvergunning en met een vrijstelling van archeologisch onderzoek binnen de oude dorpskern van Urk worden uitgevoerd. Ze legt observaties vast en archiveert en conserveert eventuele opduikende vondsten die voor de Urker geschiedenis van belang zijn. Daar waar nodig rapporteert ze zaken die van aanmerkelijk belang zijn aan de bevoegde ambtenaar van de gemeente Urk. 

Bestaansreden voor SCARF 

Tot voor kort was er weinig belangstelling voor archeologische vondsten op Urk. Urk zou niet oud genoeg zijn.  Na 2000 begon het tijd te keren, Urk bleek ouder dan gedacht en de gemeente werd geacht een archeologienota uit te schrijven en te handhaven. Dat is op de door talloze kelders, wateropslag-reservoirs en rioleringen omgewoelde kern van het volgebouwde eiland geen sinecure. 

In juli 2020 werd het pand Wijk 5-37B van de sloop gered van de sloop en bij de verbouwing en funderingswerkzaamheden kwamen aan de oppervlakte diverse opmerkelijke zaken naar voren. Omdat de eigenaar van mening was dat deze voor Urk bewaard moesten blijven, werden de bouwplannen veranderd en werd besloten om in de kelder de vondsten van deze en andere werkzaamheden op Urk ten toon te stellen. De eigenaar stelde tegen een beperkte huur de begane grond ter beschikking aan de Stichting en de gemeente stemde in met de handelswijze. Bezoekers en scholen kunnen in de kelder een kijkje in tot dan niet belichte aspecten van de Urker historie nemen. De kelder en de educatieve tentoonstelling kwam in 2022 gereed en blijkt in een behoefte te voorzien. Een deel van het pand ligt nog steeds braak omdat de vrijkomende vondsten aanleiding gaven tot melding. Sindsdien wacht dat deel op professioneel advies of opgraving. 

Beleid 

De Stichting volgt omgevingsvergunningen die voor bouw- of grondwerkzaamheden in het oude dorp worden afgegeven. Ze neemt contact op met de eigenaars en vraagt toestemming om de werkzaamheden te volgen. De gemeente meldt aan de eigenaar dat SCARF daar toestemming voor heeft. Als er observaties gedaan kunnen worden (bodemlagen, vondsten) maakt de Stichting een rapportje op dat ter inzage ligt van gemeente en eigenaar en soms deel uitmaakt van een publicatie. In uitzonderlijke gevallen faciliteert de Stichting de afvoer van de grond om die op kleine objecten te doorzoeken. In gevallen dat er sporen opduiken die mogelijk van uitzonderlijk archeologische belang zijn, verplicht de Stichting tot melding aan Gemeente en Provincie.  

Vondsten die van belang zijn voor het Urker historisch besef worden geconserveerd, opgenomen inde SCARF collectie, en/of – indien wenselijk – opgenomen in het Provinciaal Depot. Dergelijke vondsten dienen ook bij de PAN aangemeld te worden. 

Donaties en rondleidingen moeten de kosten dekken. 

Bekendheid 

De Stichting wil de bekendheid vergroden door: 

  • Open dagen (De Dag van de Urker Geschiedenis, Open Monumentendagen, Urker Dag) 
  • Bijdragen en publicaties (Urcker Kronieken) 
  • Opname in de specifieke ginkiestochten van de Stichting Urk Promotie 
  • Excursies en workshops voor het LO en VMBO of speciale groepen 
Vrijwilligers 

De Stichting beschikt over een vaste kern van vrijwilligers die zich inzetten voor onderhoud van het in huur verkregen gebouw, beheer en conservatie van de collectie, en het geven van hand- en spandiensten als er tijdens bouwwerkzaamheden speciale werkzaamheden gevraagd worden. 

Inkomsten 

De Stichting heeft geen winstoogmerk, alle baten worden aangewend voor onderhoud van de ruimte, de collectie en verzekering van die beide. De inkomsten worden verkregen door diensten (excursies en workshops), donaties van particulieren en subsidies van Fondsen. De Stichting heeft is ANBI gecertificeerd. 

Opheffing van de Stichting 

Gelden en collectie moeten worden overgedragen aan ofwel een Stichting met dezelfde doelen, dan wel aan Museum het Oude Raadhuis, dan wel het Provinciaal Depot. Bruiklenen moeten worden geretourneerd aan bruikleengevers.