Beleidsplan SCARF

1 Bestuur
Op 12 mei 2021 zijn bijeengekomen: Henk Kapitein, Arie Korf en Grietje Vlot.  Klaas Post en Jelle Kapitein. Tijdens deze bijeenkomst is door  deze mensen het bestuur gevormd voor de op te richten stichting SCARF.
– Voorzitter: Henk Kapitein. Taken voorzitten, coördineren diverse activiteiten, fondswerving
– Penningmeester: Arie Korf. Taak: beheren  vermogen van de stichting, archiveren van  de voorwerpen en  de bruiklenen
– Secretaris: Grietje Vlot. Taken: notulering, beheer website
– Klaas Post: adviseur van de stichting, geen lid van het bestuur

SCARF staat voor: Stichting Conservering Archeologische vondsten Flevoland.
Het bestuur doet haar werkzaamheden zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

2 Het doel van de stichting:
De stichting heeft als doel om  de Archeologische vondsten welke gedaan woorden en welke al gevonden zijn op en rondom het voormalige eiland Urk, te archiveren en te conserveren.

3 Reden om  deze stichting op te richten:
Sinds een aantal jaren is er meer aandacht voor de archeologische vondsten welke gedaan worden  op en rond het voormalige eiland Urk.  Hoewel de aandacht toeneemt, is er van een samenhang tussen de vondsten of een  coördinatie hierbij geen sprake. Diverse vondsten zijn gedaan zonder dat  men echt precies wist wat er mee gedaan moest worden of wat er nu precies gevonden werd. IN  juli 2020 is er  bij het pand wijk 5-37b begonnen met verbouw en restauratie van het gebouw. Er werd ook bodemonderzoek gedaan. Naar aanleiding van de gedane vondsten  is het idee ontstaan om  deze vondsten beschikbaar te stellen aan een stichting die  de vondsten  ging archiveren en conserveren. Er is toen contact gezocht met  bewoners van andere panden welke op dat moment ook bezig waren met renovatie van hun woning binnen de oude dorpskern. Onder leiding van een deskundig iemand is er  toen uitgebreid bodemonderzoek gedaan bij de betreffende woningen en de vondsten in kaart gebracht. Er werd iemand gevonden die alle bodemdoorsneden en de afgravingen in kaart bracht door middel van foto’s en tekeningen. De vondsten werden gerubriceerd en er werden verbanden aangetoond. De diversiteit en de kwantiteit van de bodemvondsten deed de noodzaak van  exposeren en conserveren alleen maar toenemen. De eigenaar van wijk 5 nr 37b was bereid om de begane grond van het gebouw te verhuren aan een stichting die het voorgenoemde voor haar rekening wilde nemen. De Stichting is voornemens om binnen het pand Wijk 5-37 met de betreffende observaties, tekeningen en voorwerpen de geschiedenis van de bewoning van het eiland Urk op een voorbezoekers aantrekkelijke en instructieve manier te tonen. Daarmee maakt ze gebruik van de voor de Urker historie unieke objecten die in het pand aanwezig zijn. In een overeenkomst met  de stichting i.o. en de eigenaar zijn een aantal voorwaarden opgenomen die de continuïteit van  de stichting en het gebruik van de ter beschikking gestelde ruimte waarborgen.

4 Beleid van de stichting:
De stichting heeft als beleid dat nauwkeurig in kaart wordt gebracht waar er vondsten van archeologische waarde zijn gedaan, en dat waar gegraven wordt voor het aanleggen van bijvoorbeeld een kelder, en de locatie op een plaats is welke van archeologische betekenis kan zijn, de stichting hierbij betrokken gaat worden. Vondsten zullen geconserveerd dienen te worden en gearchiveerd. Als er observaties gedaan worden en/of structuren en vondsten tevoorschijn komen die van wetenschappelijk belang zijn, dan worden onmiddellijk de professionals geïnformeerd en/of ingeschakeld. Daartoe verplicht de Stichting zich om korte lijnen met het archief in Lelystad (i.c. de provinciale archeologie) en met de Universiteit van Groningen te onderhouden. Belangrijke vondsten kunnen (indien wenselijk en beter voor de objecten) in het provinciaal archief opgenomen worden, in alle geval zullen die bij de PAN aangemeld worden.

In overleg met  bestuur van de stichting is de collectie welke op wijk 5 nr 37b aanwezig is, op afgesproken tijden te bezichtigen. Door middel van donaties zullen de kosten van huur en beheer worden opgebracht.

4A De komende jaren is  de stichting betrokken bij de volgende projecten:
– Bodem en grondonderzoek bij het graven van een kelder op wijk 5 nr 37 te Urk  2021
– Bodem en grondonderzoek bij het uitbreiden van een kelder op wijk 5 nr 9 te Urk 2021
– Bodem engrondonderzoek bij het uitbreiden van een kelder op wijk 5 nr 92 te Urk

2021/2022
– Bodem en grondonderzoek bij het uitbreiden van een kelder op wijk 6 nr 36 te Urk  2022
– Bodem en grondonderzoek bij het uitbreiden van een kelder op wijk 5 nr 26 en het afgraven van de voortuin

2022-2024
Weer bloot leggen van een oude welput en waterreservoir wijk 5-65 2023

5 Bekendheid:
De stichting wil haar bekendheid vergroten via:

A: open dagen en  het meewerken aan bijvoorbeeld:  de dag van de geschiedenis, Urkerdag,  en open monumentendag, bijdragen in het periodiek “de Urcker Kronieken”
B: het opnemen en openen van de ruimte voor specifieke ginkiestochten  van de Stichting Urk Promotie.
C:het aanbod van excursies en workshops voor  het L.O. en het VMBO

6 Vrijwilligers:
De stichting heeft een vast aantal vrijwilligers welke zich inzetten op conservering en beheer van de collectie, het onderhoud van het in huur gegeven pand, en  het aanwezig zijn bij afgravingen welke als archeologisch van waarde staan vermeld.

7 Inkomsten:
De stichting heeft een vaste groep van donateurs en bedrijven welke hun financiële steun hebben toegezegd voor de komende jaren. Aan de hand hiervan is een begroting opgemaakt. Voor de kosten van de inrichting heeft de stichting een aantal fondsen aangeschreven voor het toekennen van een eenmalige subsidie.

De stichting heeft geen winstoogmerk.  Alle baten zullen aangewend worden voor het beheer en het onderhouden van de collectie.

De penningmeester beheert de financiën en doet jaarlijks in maart verslag over het afgelopen jaar.

8 Bij opheffing van de stichting:
Gelden en aanwezige archeologische voorwerpen moeten worden overgedragen of aan een Stichting die dezelfde doelen omvat, ofwel aan Museum het Urker Raadhuis, ofwel aan het Provinciale Depot in Lelystad. In bruikleen gegeven objecten zullen – mits voorzien van bruikleenformulier – teruggaan naar de bruikleengevers.

Beleidsplan opgesteld 14 juni 2021.